| zarejestruj się
Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SP-Media 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Sienkiewicza 76, dalej zlecenianastrony.pl lub Administrator.
Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.

 

 

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

Email: kontakt@kodujemyprojekty.pl

 

 

Rodzaj przetwarzanych danych

Do realizacji umowy niezbędne jest podanie adresu email, imienia i nazwiska, nazwy użytkownika. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane (zdjęcie, nr telefonu).

Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

Świadczenia usług droga elektroniczną.

Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością.

Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.

Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes zlecenianastrony.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:

 

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez zlecenianastrony.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym).

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem portalu udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu kontaktu w sprawie zlecenia.

 

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 

Przetwarzanie automatyczne

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

 

Uprawnienia użytkownika

Każdy użytkownik ma prawo do:

Usunięcia danych.

Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł.

Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 200zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.

Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.

Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 

Organ nadzorczy

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa