| zarejestruj się
Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet ("Użytkownicy") z serwisu internetowego zlecenianastrony.pl, będącego stroną służącą do szukania oraz ogłaszania zleceń ("Strona", "Platforma", "Serwis").

Celem Strony jest ułatwienie Użytkownikom znalezienie zleceniobiorcy, poprzez umożliwienie im zamieszczenie ogłoszeń na Stronie ("Zlecenia"), komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.

Właścicielem Strony jest Spmedia 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Sienkiewicza 76 ("Właściciel").

 

 

Brak opłat

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne.

Platforma nie pobiera opłat za zamieszczanie Zleceń.

Platforma nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.

 

 

Korzystanie ze strony

Użytkownikiem Strony może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

Użytkownikami Strony mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika ze Strony oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Właściciel nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.

Użytkownicy, którzy zamieszczają Zlecenia lub są zainteresowani danym Zleceniem, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.

Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem ze Strony.

Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Właściciela o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego ze Strony.

Właściciel może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Właściciel poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.

Właściciel dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Strony, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Strony ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Właściciela.

Zakończenie korzystania ze Strony przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:

Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów i danych dostępnych w serwisie zlecenianastrony.pl wymaga każdorazowo pisemnej zgody Właściciela.

Ponadto działania o których mowa powyżej nie mogą naruszać postanowień Regulaminu serwisu zlecenianastrony.pl, obowiązujących przepisów prawa oraz nie mogą naruszać interesów Właściciela.

W szczególności zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych na Stronie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający słuszny interes Właściciela.

Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy strony WWW Strony, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi.

 

 

Rejestracja na stronie

Rejestracja w serwisie wymaga posiadania aktywnego adresu email, imienia nazwiska, nazwy konta.

Rejestracja oraz używanie konta są bezpłatne.

Zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych oraz dane fikcyjne.

Rejestracja w serwisie możliwa jest poprzez:

Niezależnie od sposobu rejestracji konto na Stronie jest aktywne dopiero po potwierdzeniu dostępu do konta email poprzez kliknięcie w wysłany na nie link aktywacyjny.

Dostęp do wszystkich funkcji serwisu, w tym logowania za pomocą hasła, wymaga pełnej aktywacji konta.

 

 

Zamieszczanie zleceń

Zamieszczanie Zleceń przez Użytkownika na Stronie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Prezentowane na Stronie Zlecenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Dodanie Zlecenia wymaga rejestracji oraz zalogowania się.

Dodanie Zlecenia realizowane jest przez wypełnienie przez użytkownika formularza dodawania zlecenia.

Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednego Zlecenia dotyczącego pojedynczego zadania. To samo zadanie nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Zleceń.

Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego opisu zadania. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Zleceń zamieszczanych na Stronie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to używania w tytułach i opisach przedmiotu chronionych znaków towarowych, do których używania Użytkownik nie ma zgody Właściciela lub nie zachodzą okoliczności pozwalające na posługiwanie się znakiem towarowym przewidziane w Ustawie "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U.2003.119.1117 z późniejszymi zmianami).

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Stronie:

Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia Zlecenia dla których nie stwierdzono aktywności ogłoszeniodawcy przez 90 dni kalendarzowych.

Właściciel może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Zlecenie i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Stronie.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Zleceń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Stronie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itd.

Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Zlecenia.

Właściciel zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Zleceń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.

 

 

Polityka cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: Spmedia 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Przemysłowa 7a/24 oraz Zaufani Partnerzy czyli podmioty współpracujące z Właścicielem, w tym reklamodawcy, sieciowe agencje reklamowe, partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Rodzaje plików cookies:

Platforma używa również technologii Local Storage, zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. Local Storage to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Właściciel nie używa tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie m.in. w celu zapamiętania ustawień

Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą "Ustawień reklam" dostępnych pod adresem: https://www.google.com/settings/ads po zalogowaniu do konta Google.

 

 

Postanowienia końcowe

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Informacja o planowanych zmianach w regulaminie będzie publikowana na stronach usługodawcy na 14 dni kalendarzowych przed ich planowanym wprowadzeniem.

Informacja o nadchodzącej zmianie będzie zamieszczona na stronie aktualnego regulaminu oraz będzie zamieszczona w profilu użytkownika.

W razie braku zgody na nowe brzmienie regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia po dostarczeniu informacji o zmianach.

Właściciel zastrzega, że Strona, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Stron treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Właścicielq.

Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.